Konzultace žáků 9. ročníku

Konzultace žáků 9. ročníku

Vážení rodiče, postup MŠMT ČR umožnil konzultace žáků 9. ročníku, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku, ve škole s cílem přípravy na tuto zkoušku. Jsou nastavena tato pravidla:

Informace pro zákonné zástupce

 • zákonný zástupce oznámí škole (třídnímu učiteli nebo na řediteli školy na e-mail: radek.vyskocil@zslubna.eu) zájem o konzultace ve škole, a to do 7. 5. 2020. Za tímto účelem budou kontaktovat třídní učitel zákonné zástupce žáků.
 • zákonný zástupce má povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory a odevzdat ho ve škole, bez tohoto podepsaného prohlášení není možná docházka žáka do školy (Pokud někdo nemá možnost toto prohlášení vytisknout, bude možné ho získat ve škole), více v: ochrana_zdravi_zs
 • zařazení žáka do “školní skupiny” lze provést nejpozději do 11. 5. 2020, později již není možné (po tomto datu již nelze žáka do školy přihlásit a tedy nechat docházet na konzultace).

 

Provoz školy a hygienická opatření

 • konzultace pro žáky 9. ročníku, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku, budou probíhat v úterý a ve čtvrtek od 7.40 do 11.20 hod. do doby konání jednotné přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity zajišťují učitelé ČJ a M. Ve skupině může být maximální počet 15 žáků. Žáka lze zařadit do školní skupiny nejpozději 11. 5. 2020.
 • Žáci se do školy dostaví v roušce a sundat si ji mohou až na pokyn osoby, která bude vykonávat dohled. Žáci s sebou musí mít minimálně 2 roušky na den a sáček na uložení roušky. Všichni žáci i zaměstnanci školy musí ve všech společných prostorách nosit roušku, dále je nutné dodržovat odstupy (2 m). Například i při návštěvě WC či odchodu ze školy.
 • Vstup do školy je umožněn pouze žákům, ne doprovázejícím osobám. Doprovázející či vyzvedávající osoby musí čekat venku v dostatečných odstupech (2 m).
 • Základní škola bude otevřena od 7.10 hodin, žáci se nesmějí shromažďovat před budovou, budou přímo přicházet do školy a pověřené osoby je budou odvádět do přidělených tříd. Využití šaten bude upřesněno, je však pravděpodobné, že nebudou využívány a žáci budou chodit rovnou do tříd. Při odchodu ze školy také nesmí docházet k vytváření hloučků žáků.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, v nichž se žák může pohybovat. Dosavadní harmonogram vyučovacích hodin a přestávek bude upraven dle potřeby a hygienických požadavků.
 • Po příchodu do třídy (po přezutí) si musí každý žák umýt ruce mýdlem a použít dezinfekci. Totéž platí po každém vzdělávacím bloku, návštěvě WC, při přesunu do jiných prostor, před návštěvou školní jídelny apod.
 • Školní jídelna může přihlášeným žákům podávat oběd. Organizace oběda bude přizpůsobena počtu žáků a skupin. Svačiny se ve škole zatím vydávat nebudou. Také pitný režim si musí každý žák zajišťovat sám.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Tyto absence se nezapočítávají do celkové absence.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; při jejich opakovaném nedodržování po prokazatelném upozornění zák. zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny a přípravy.