Návrat žáků do škol

Návrat žáků do škol

Vážení rodiče, milí žáci,

návrat žáků do školy je organizován pokyny MŠMT ČR tímto způsobem (stav k 5.5.2020):

 • žáci 6. až 9. třídy – do prázdnin již do školy nenastoupí,
 • žáci 9. třídy – mají umožněny pouze konzultace pro přípravu na přijímací zkoušky (pro žáky, kteří zkoušky budou konat) více na: konzultace žáků 9. ročníku. Žáci, kteří nekonají jednotnou přijímací zkoušku do školy již nenastoupí.
 • žáci 1. až 5. třídymají možnost přihlásit se a navštěvovat tzv. “školní skupiny” o maximálním počtu 15 žáků. 

Informace pro zákonné zástupce – žáci 1. stupně

 • zákonný zástupce oznámí škole (třídnímu učiteli nebo na řediteli školy na e-mail: radek.vyskocil@zslubna.eu) zájem o docházku do školy, a to do 18. 5. 2020. Za tímto účelem budou kontaktovat třídní učitelé zákonné zástupce žáků. 
 • zákonný zástupce má povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory a odevzdat ho ve škole, bez tohoto podepsaného prohlášení není možná docházka žáka do školy (Pokud někdo nemá možnost toto prohlášení vytisknout, bude možné ho získat ve škole), více v: ochrana_zdravi_zs
 • zařazení žáka do “školní skupiny” lze provést nejpozději do 25. 5. 2020, později již není možné (po tomto datu již nelze žáka do školy přihlásit a tedy nechat docházet).

Provoz školy a hygienická opatření – žáci 1. stupně

 • Vyučování – spíše vzdělávací aktivity – budou probíhat od pondělí do pátku od 7.40 do 11.20 hod. Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (učitelé nebo asistenti pedagoga). Následovat bude v případě zájmu odpolední “školní skupina” ve stejném složení  – náhrada školní družiny do 15.00 hodin. Zajišťují vychovatelé.
 • Obsah vzdělávacích aktivit vychází z našeho ŠVP. Budeme vycházet z hlavního vzdělávacího obsahu a bude shodný se zadávaným vzděláváním na dálku.
 • Žáci se do školy dostaví v roušce a sundat si ji mohou až na pokyn osoby, která bude vykonávat dohled. Žáci s sebou musí mít minimálně 2 roušky na den a sáček na uložení roušky. Všichni žáci i zaměstnanci školy musí ve všech společných prostorách nosit roušku, dále je nutné dodržovat odstupy (2 m). Například i při návštěvě WC či odchodu ze školy.
 • Vstup do školy je umožněn pouze žákům, ne doprovázejícím osobám. Doprovázející či vyzvedávající osoby musí čekat venku v dostatečných odstupech (2 m).
 • Základní škola bude otevřena od 7.10 hodin, žáci se nesmějí shromažďovat před budovou, budou přímo přicházet do školy a pověřené osoby je budou odvádět do přidělených tříd. Využití šaten bude upřesněno, je však pravděpodobné, že nebudou využívány a žáci budou chodit rovnou do tříd. Při odchodu ze školy také nesmí docházet k vytváření hloučků žáků.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, v nichž se žák může pohybovat. Dosavadní harmonogram vyučovacích hodin a přestávek bude upraven dle potřeby a hygienických požadavků.
 • Po příchodu do třídy (po přezutí) si musí každý žák umýt ruce mýdlem a použít dezinfekci. Totéž platí po každém vzdělávacím bloku, návštěvě WC, při přesunu do jiných prostor, před návštěvou školní jídelny apod.
 • Skupiny žáků mohou být tvořeny žáky různých ročníků a jsou neměnné až do 30. 6. 2020. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Žáka lze zařadit do skupiny nejpozději 25. 5. 2020.
 • V tomto školním roce již nebudou žádné kroužky, ať školní či družinové nebo doučování. Základní škola se uzavírá v 15.40 hod.
 • Výuka tělesné výchovy není možná.
 • Školní jídelna bude přihlášeným žákům podávat oběd. Organizace oběda bude přizpůsobena počtu žáků a skupin. Svačiny se ve škole zatím vydávat nebudou. Také pitný režim si musí každý žák zajišťovat sám.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Tyto absence se nezapočítávají do celkové absence.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; při jejich opakovaném nedodržování po prokazatelném upozornění zák. zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny a přípravy.

 

Radek Vyskočil, ředitel školy

ochrana_zdravi_zs

čestné prohlášeníí

uvolnění_schema_skoly_14042020