Hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k blížícímu se konci školního roku je nutné seznámit všechny se způsobem hodnocení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Toto hodnocení bude probíhat v souladu s vyhláškou (vyhláška – zde ke stažení) a metodikou vydanou MŠMT ČR (vyhláška hodnocení – metodika – zde ke stažení).

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků:

A. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka/žákyně za druhé pololetí školního roku 2019/2020 provedou vyučující na základě těchto podkladů:  

 1. hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tedy z doby do 11. 3. 2020
 2. podpůrně ze všech podkladů, které získali při vzdělávání on-line, vzdáleně, distančně. V případě, že podklady vyučující hodnotili známkou, má toto hodnocení jen doporučující vliv; vyučující musí při hodnocení těchto podkladů zohlednit celkový přístup žáka/žákyně k průběhu vzdáleného vzdělávání,
 3. zohlednění výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020; to zejména v případech, že nebude mít vyučující odpovídající podklady podle písm. a) a b),
 4. celkový přístup žáka/žákyně v komunikaci s vyučujícím; jeho aktivity nad rámec plnění zadaných povinností ve vzdáleném vzdělávání,
 5. zapojení žáka/žákyně do aktivit nad rámec výuky, například účast v odborných soutěžích a přehlídkách odborných dovedností, organizační činnosti v zajištění školních soutěžních aktivit, účast v motivačních programech apod., a to s přihlédnutím i k průběhu prvního pololetí školního roku 2019/2020. 

B. Vzhledem k předchozím bodům lze žáka/žákyni hodnotit “5” nebo “nedostatečně” jen v těchto odůvodněných a výjimečných případech (všechny body musí být naplněny):

 • byl/byla takto hodnocen/a ve stejných předmětech na vysvědčení v I. pololetí školního roku 2019/2020
 • a jeho/její získané hodnocení z doby do uzavření škol (do 11. března) také odpovídá stupni “5” nebo “nedostatečně”,
 • a nezapojoval/a se do vzdáleného vzdělávání přes objektivně umožněné podmínky, či v tomto vzdělávání byl zapojen/a ale nepracoval/a, popř. svévolně nedodával/a vypracovanou zadanou práci zpět zadávajícím učitelům,
 • a nevyužil/a k napravení situace ani dobrovolné konzultace po 8.6.2020 pro žáky II. stupně či práci ve “školních skupinách” pro žáky I. stupně od 11.5.2020,
 • a nelze zohlednit žádné další důvody (celkový přístup žáka/žákyně, zapojení do dalších aktivit nad rámec výuky apod.).
 • Toto neplatí u předmětů, jež nebyly ve vzdáleném vyučovaní školou aktivně vyučovány (výchovy).

V případě, že bude žák/žákyně na konci druhého pololetí hodnocen “5” či “nedostatečně” určí ředitel školy termín komisionální opravné zkoušky v posledním týdnu měsíce srpna 2020.

C. Žáka/žákyni nelze hodnotit známkou, je „nehodnocen“, jen není-li vůbec žádný podklad pro hodnocení podle písm. a) a f) v odst. 1 a byl z daného předmětu v 1. pololetí také „nehodnocen (a)“ a nedostaví se k dobrovolným konzultacím v měsíci červnu 2020.

V případě, že nebude žák/žákyně na konci druhého pololetí hodnocen, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín v posledním týdnu měsíce srpna 2020.

D. Žák/žákyně, který nebude s hodnocením na vysvědčení spokojen, má zachováno právo požádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením. Toto právo musí uplatnit v souladu s § 52 odst. 4 nebo § 69 odst. 9 školského zákona.

Tato pravidla se přednostně uplatňují jen pro II. pololetí školního roku 2019/2020 a nenahrazují platný klasifikační řád.

Radek Vyskočil, ředitel